Privacybeleid

Privacy Statement Praktijk Feel Free

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik vanuit Praktijk Feel Free omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ik:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben voor Praktijk Feel Free verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door mij voor Praktijk Feel Free verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van behandelovereenkomsten en voor nazorg.

Voor deze doelstelling kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres,  woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geslacht, geboortedatum en rekeningnummer.

Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld de Belastingdienst. In een dergelijk geval moet ik medewerking verlenen en ben ik verplicht deze gegevens af te geven.

Ik verwerk alleen persoonsgegevens personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik voor Praktijk Feel Free van u heb. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij/Praktijk Feel Free. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij/Praktijk Feel Free te laten overdragen aan uzelf of indirect aan een andere partij indien gewenst.

Als u na het doornemen van dit privacy beleid vragen hebt hierover en contact wilt opnemen kan dit via praktijkfeelfree@gmail.com.

Hieronder volgt informatie verstrekt door mijn webhosting:
Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, zoals video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties zijn gesloten.